Sign in

VI KIM SINH HỌC LÀ GÌ?

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA VI KIM SINH HỌC


Mụn cám là gì?


Mụn ẩn là gì?1. Nên chọn sữa rửa mặt như thế nào?


Nội tiết tố nào gây ra mụn trứng cá?


Mụn nang là gì?


Ai có thể trị mụn lưng tại nhà?


Nặn mụn là gì?


Thâm mụn là gì?

Eva Xinh

I love cosmetics and skincare

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store